Istasolar

Dotace na fotovoltaiku

Dotace pro rodinné domy

Nová zelená úsporám

V podprogramu Nová zelená úsporám můžete od 1. září 2023 v rámci fotovoltaiky a elektromobility žádat o následující dotace:

Systém se skládá z fotovoltaických panelů a tzv. regulátoru, který je napojený na akumulační nádrž (popř. bojler). Slouží tedy výhradně k ohřevu vody. Zde lze dosáhnout na dotaci až 45 000,- Kč.

Nová zelená úsporám Light

V podprogramu Nová zelená úsporám Light můžete od 12. září 2022 v rámci fotovoltaiky žádat o následující dotace:

  • PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.
  • Lze získat až 90 000,- Kč.
  • 100% dotace lze vyplatit před realizací.

Dotace pro bytové domy

Nová zelená úsporám

V podprogramu Nová zelená úsporám můžete od 1. září 2023 v rámci fotovoltaiky a elektromobility žádat o následující dotace:

Systém se skládá z fotovoltaických panelů a tzv. regulátoru, který je napojený na akumulační nádrž (popř. bojler). Slouží tedy výhradně k ohřevu vody. Zde lze dosáhnout na dotaci až 45 000,- Kč.

Dotace pro firmy

Výzva RES+ č. 1/2024 - Fotovoltaické elektrárny 10kW - 5MW s vlastní spotřebou

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50kW (na katastrálním území Prahy nad 10kW) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny. Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem pro distribuční nebo přenosové soustavy. 

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny: 

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny 
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody 

Kdo může žádat

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) 

Výše příspěvku

Max. 50% z celkových výdajů projektu 

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1.3.2024

Ukončení příjmu žádostí: 31.10.2024

 

Dotace pro obce do 3000 obyvatel

Výzva RES+3/2024 Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem až 1MWp na veřejných budovách v obcích do 3000 obyvatel. 

Podporovány jsou:

→ Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků

→ Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny v rozsahu minimálně 20% a maximálně 100% 

→ Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE

→ Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

  • obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1.1.2023 dle údajů ČSÚ